Persoonlijke Gegevens

Het door de onderneming ELISA toegepaste vertrouwelijkheidsbeleid is toegankelijk vanuit elke pagina van de internetsite www.stade-pierre-mauroy.nl (hierna “de website” genoemd) door op de links “Persoonlijke gegevens” te klikken. ELISA beschermt het privéleven van de internauten die haar website bezoeken in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gewijzigde wet nr.78-17 van 6 januari 1978 (hierna de “Informatica- en Vrijhedenwet” genoemd). Zo heeft ELISA in het verwerkingsregister van haar Informatica- en Vrijhedencorrespondent de inzameling en de verwerking van uw gegevens met een persoonlijk karakter opgenomen.
Doel van dit document, “Persoonlijke gegevens” of “Dit document” genoemd, is u voor de gegevens met een persoonlijk karakter waarvoor ELISA verantwoordelijk is voor de verwerking voor de website, te informeren over de inzamel- en de verwerkingsmodaliteiten van uw gegevens met een persoonlijk karakter, over de wijze waarop ELISA gebruikmaakt van uw gegevens met een persoonlijk karakter, over de maatregelen die ELISA genomen heeft om de ingezamelde gegevens met een persoonlijk karakter in het kader van het gebruik van deze website te beschermen en uw verplichtingen en deze van ELISA conform de Informatica- en de Vrijhedenwet.
U verbindt er zich toe kennis te nemen van de wettelijke bepalingen (hierna de “Wettelijke bepalingen” die vanuit elke pagina van de website toegankelijk zijn en van de andere contractuele documenten die in het kader van de website met ELISA werden aangegaan en die samen met onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid een contractueel geheel vormt dat tegenover u afdwingbaar is.

DEFINITIES

Onderstaande definities zullen volgende betekenis hebben, of ze in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden:

  • Gegevens met een persoonlijk karakter” betekent volgens het artikel 2 van de Informatica- en de Vrijhedenwet: “Elke informatie met betrekking tot een fysieke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks werd of kan worden geïdentificeerd door te verwijzen naar een identificatienummer of een of meerdere elementen die hem eigen zijn”. Worden in het bijzonder gezien als gegevens met een persoonlijk karakter, de gegevens die de identificatie van de gebruikers mogelijk maken. Wij preciseren ter informatie dat de elektronische identificatiegegevens die uw verbindingsterminal of de pagina’s die u tijdens uw navigatie geraadpleegd hebt identificeren, op zich in het algemeen onvoldoende is om u nominatief te identificeren.
  • “Toepasselijke reglementering”: betekent alle bestaande of toekomstige reglementeringen en normen die van toepassing zijn op de gebruikers en de website en meer bepaald de wetgeving en de reglementering betreffende de bescherming van de gegevens met een persoonlijk karakter, met inbegrip van de Informatica- en de Vrijhedenwet.
  • “Terminal”betekent de verschillende supports via dewelke de website toegankelijk zal zijn. De terminals zijn meer bepaald de smartphones, de tablets, de microcomputers via internet (pc of Apple) en elk ander aangesloten/aansluitbaar voorwerp op een ander voorwerp en op Internet.
  • “U”, “Uw”, Gebruiker(s)” betekent elke persoon die toegang tot de website heeft (bijvoorbeeld de bezoekers) en van wie de gegevens met een persoonlijk karakter tijdens hun bezoek aan de website kunnen worden ingezameld.

INZAMELMODALITEITEN

ELISA zamelt uw gegevens met een persoonlijk karakter rechtstreeks of onrechtstreeks in via uw terminal (meer bepaald: cookies, aansluitingsgegevens), gegevensinzamelformulieren op de website zoals de “Contactrubriek” en tijdens het surfen op de website.

COOKIES

Beheer cookies

Algemeenheden

Wanneer u de website raadpleegt, kan het zijn dat informatie over uw surfgedrag wordt opgeslagen in “cookies” die op uw terminal werden geïnstalleerd. Een cookie is een bestand dat op uw terminal werd geïnstalleerd, dat informatie over het surfen op een internetsite opslaat. Het doel van de aldus bekomen gegevens is het latere surfen op de website te vergemakkelijken en ze laten ook toe het aantal bezoeken te meten. Deze cookies werden tijdens het surfen op onze website hetzij rechtstreeks door ons hetzij door sommige van onze partners op onze website achtergelaten.

Cookies geplaatst door de website

De cookies die wij op uw terminal achterlaten, laten ons toe uw navigator te herkennen wanneer u op onze website inlogt. Hierdoor kunnen we bezoekstatistieken (het aantal bezoeken, de bekeken pagina’s, uw parcours, enz.) opstellen, zodat we onze diensten permanent kunnen verbeteren, de voorstelling van de website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal, informatie van de verschillende formulieren opslaan, op een veilige manier uw persoonlijke ruimten beheren en er toegang toe krijgen, inhoud leveren waarnaar uw interesse uitgaat.

Cookies geplaatst door derden via de website

Wij kunnen informaticatoepassingen van derden op onze website opnemen waarmee u content van onze website met andere personen kan delen of uw persoonlijk advies of uw opinie betreffende de inhoud van onze website kunt laten weten. Dit is meer bepaald het geval met de knoppen “Delen”, “Liken” op de sociale media.
Het sociaal netwerk dat dergelijke knop voorziet kan u identificeren dankzij deze knop, zelfs indien u deze knop niet gebruikt hebt tijdens uw bezoek aan onze website. Dit soort knoppen zorgt ervoor dat het desbetreffend sociaal netwerk kan volgen hoe u op onze website surft enkel en alleen door het feit dat uw account op het desbetreffend sociaal netwerk op uw terminal werd geactiveerd (open sessie) terwijl u op onze website aan het surfen was.
Wij hebben geen enkele controle op het proces dat de sociale media gebruiken om informatie over uw surfgedrag op onze website in te zamelen die betrekking heeft op gegevens met een persoonlijk karakter waarover ze beschikken. Wij nodigen u uit het beleid van de bescherming van het privéleven van deze sociale netwerken te raadplegen om te vernemen welk hun toepassingsdoeleinden, en meer bepaald de publicitaire, van deze surfgegevens die ze met deze knoppen kunnen inzamelen te kennen. Dit beschermingsbeleid moet u in het bijzonder toelaten uw keuze uit te oefenen bij deze sociale media door uw gebruikersaccount van elk van deze netwerken te parametriseren.
“Adobe Flash Player”™ is bovendien een informaticatoepassing die de snelle ontwikkeling van dynamische inhouden mogelijk maakt door gebruik te maken van de informaticataal “Flash”. Flash (en de toepassingen van hetzelfde type) slaat de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze inhoud op via een technologie die vergelijkbaar is met deze van de cookies. “Adobe Flash Player”™ beheert deze informatie en uw voorkeuren via een interface dat verschilt van hetgeen door uw surfsoftware wordt aangeboden. Indien uw terminal content, ontwikkeld met Flash, zou kunnen visualiseren, vragen wij rechtstreeks naar de Beheertools van de Flashcookies te gaan op de website http://www.adobe.com/fr/

Uw cookieskeuze

Of een cookie al dan niet wordt geregistreerd, hangt volledig van u wil af. U kunt uw surfsoftware dus zodanig configureren dat u zich volledig of gedeeltelijk (in functie van de uitgever) tegen de registratie van “cookies” kunt verzetten. De configuratie biedt u eveneens de mogelijkheid eenmalig cookies te aanvaarden of te weigeren voor de registratie ervan op uw terminal. Zo zal dus met het oog op het doel van de cookies zoals hierboven uitgelegd elke parametrering met het oog op de registratie van cookies uw surfgedrag en/of de functionaliteiten en diensten en toegangsvoorwaarden tot sommige diensten waarvoor cookies nodig zijn kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld een ergonomische lay-out en aan uw terminal aangepaste website.

U kunt er ook voor kiezen op elk ogenblik uw wensen op het vlak van de cookies kenbaar te maken en te wijzigen, door op volgende wijze tewerk te gaan:

  • Met Chrome: klik op het menu en daarna op “Parameters” en toon de voorgestelde parameters. In het onderdeel “Vertrouwelijkheid” klikt u op “Contentparameter” en op “Cookies”. Selecteer het gewenste niveau.
  • Met Mozilla Firefox: Kies het menu “Tools” en daarna “Opties”, klik op het icoontje “Privacy”, ga naar het menu “Opslagvoorschriften” en selecteer de optie “Gebruik van gepersonaliseerde parameters voor de historiek”. Selecteer het gewenste niveau.
  • Met Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger: Kies het menu “Tools” en daarna “Internetopties”, klik op de thumbnail “Vertrouwelijkheid”. Gebruik de cursor om het gewenste niveau te kiezen.
  • Met Opera 6.0 en hoger: In het hoofdmenu kiest u “Afstellingen”, klikt u op “Privacy en veiligheid” in de zijbalk en onder “Cookies” selecteert u de opties die u wenst.
  • Met Safari: In het Safarimenu kiest u “Voorkeuren” > “Beveiliging” of “Vertrouwelijkheid” en selecteert u de opties die u wenst.

DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKINGEN

De doelstellingen van de verwerking door ELISA van de gegevens met een persoonlijk karakter via de website ‘(hierna de “Doelstellingen”) zijn de volgende: Verwerking van uw vragen of informatieaanvragen of elke andere aanvraag, het mits uw akkoord het toezenden van berichten met een reclamedoeleinde of commerciële prospectie, het sturen van een newsletter (of een Verwittiging) waarop u bent geabonneerd, u informeren over producten, u laten deelnemen aan spelletjes, u informeren over evenementen, u mogelijk maken de website en zijn actualiteit (RSS feed) te volgen.
De informatie die ELISA absoluut nodig heeft om bovenbeschreven doelstellingen te halen worden aangeduid met een asterisk (*) op de verschillende pagina’s van de website. Indien er geen velden werden aangeduid met een asterisk (*) kan het zijn dat u de toegang tot alle of een gedeelte van de diensten en functionaliteiten van de website wordt ontzegd en dat er rekening met uw aanvragen wordt gehouden. De andere velden zijn facultatief en het doel ervan is de kwaliteit van de diensten die u op de website worden aangeboden te verbeteren. De informatie die ELISA inzamelt, zijn uw naam, voornaam, postadres en e-mailadres en telefoonnummer.

BEWARINGSDUUR

De gegevens met een persoonlijk karakter worden bewaard tijdens de duur die nodig is voor de uitvoering van de verschillende doelstellingen die in de vorige paragraaf worden beschreven. Zo worden uw elektronische identificatiegegevens en gegevens betreffende de cookies dertien (13) jaar, te rekenen vanaf hun inzameling, bewaard. De ingezamelde gegevens met een persoonlijk karakter worden trouwens gewist wanneer zich volgende evenementen voordoen: (i) het bereiken van de einddatum van de bewaringsduur, (ii) het toepassen van uw schrappingsrecht conform de Informatica- en Vrijhedenwet en de modaliteiten van het artikel “Uw toegangsrechten tot uw ingezamelde gegevens” van deze brochure, (iii) de annulering van de website door ELISA om welke reden dan ook.

BESTEMMELINGEN EN DELEN

Volgens de hierboven beschreven doelstellingen kunnen de gegevens met een persoonlijk karakter die ELISA ingezameld heeft aan volgende bestemmelingen worden overgemaakt om de werking van de website te verzekeren en de doelstellingen te halen: De desbetreffende diensten en/of directies van ELISA, de diensten en/of directies van een onderneming van de groep waartoe ELISA behoort, de diensten en/of directies van een van de ondernemingen van de groep waartoe ELISA behoort.
ELISA is de enige bestemmeling van de ingezamelde gegevens. ELISA maakt uw gegevens met een persoonlijk karakter enkel aan een derde over indien u voorafgaandelijk uw uitdrukkelijk akkoord hebt gegeven om deze informatie te delen (bijvoorbeeld voor commerciële aanbiedingen van ELISA of van haar handelspartners) of indien ELISA de vraag krijgt van een gerechtelijke overheid of elke andere administratieve overheid die door de wet de bevoegdheid gekregen heeft om deze informatie conform de van kracht zijnde wetgevende bepalingen te communiceren.

GEGEVENS DOOR DE GEBRUIKER OVERGEMAAKT ZONDER DE VRAAG VAN ELISA

ELISA vraagt u geen inhouden over te maken die niet in een vragenlijst of elk ander aanvraagformulier, zoals commerciële informatie, reclame, persoonlijke creaties, ideeën, concepten, enz. voorkomen. Wanneer u vrijwillig gegevens met een persoonlijk karakter van uzelf geeft, wanneer het gaat om multimedia-inhoud (foto’s, video’s, enz.) verbindt u er zich toe correcte informatie mee te delen en geen schade te berokkenen aan de belangen of de rechten van derden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

ELISA stelt alles in het werk om uw gegevens met een persoonlijk karakter te beschermen tegen schade, verlies, verduistering, opdringing, verspreiding, verandering of vernietiging. De informaticasystemen van ELISA zijn uitgerust met een decoderingssysteem van de gegevens en een softwarebescherming. Er wordt gebruik gemaakt van fysieke en elektronische opslagprocedures van de gegevens met een persoonlijk karakter die op de website worden ingezameld, conform de van kracht zijnde Franse wetgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens met een persoonlijk karakter. De werknemers van ELISA die, uit het feit van hun functie, toegang zouden hebben tot uw gegevens met een persoonlijk karakter verbinden zich ertoe de grootste vertrouwelijkheid in dit verband aan de dag te leggen.
ELISA heeft echter niet alle risico’s verbonden aan het werken van het internet onder controle en vestigt uw aandacht op het bestaan van eventuele risico’s op het vlak van prompt verlies van gegevens of een aanslag op de vertrouwelijkheid van de gegevens die via het internet worden doorgestuurd. De op de website aangeboden informatie kan worden onderbroken omwille van een geval van overmacht of onafhankelijk van de wil van ELISA of van feiten die niet onder de verantwoordelijkheid van ELISA vallen.

JUISTHEID VAN GEGEVENS

U verklaart dat u perfect op de hoogte bent van het belang dat de gegevens met een persoonlijk karakter die u aangaan en via de website worden gegeven juist zijn. Zo verbindt u er zich toe enkel juiste gegevens met een persoonlijk karakter te geven tijdens heel de gebruiksduur van de website door ze onmiddellijk te updaten mocht een of meerdere van deze gegevens met een persoonlijk karakter veranderen tijdens gezegde gebruiksduur. Hiertoe kunt u een toegangs-, rechtzettings- of volledige of gedeeltelijke schrappingsaanvraag indienen zoals voorzien in het artikel “Uw toegangsrechten tot uw ingezamelde gegevens met een persoonlijk karakter” van deze tekst.

UW TOEGANGSRECHTEN

Conform de bepalingen van de artikelen 38 tot 40 van de Informatica- en de Vrijhedenwet heeft u het recht op een algemene toegang en verbetering van de gegevens die u betreffen en die door ELISA worden verwerkt. U kunt dit recht uitoefenen door uw aanvraag via e-mail of per brief ter richten aan onderstaande adressen. Gelieve uw aanvraag te preciseren en een identiteitsbewijs toe te voegen: ELISA – STADE PIERRE MAUROY, 261 BOULEVARD DE TOURNAI 59650 VILLENEUVE D’ASCQ of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U hebt trouwens een recht van verzet tegen de verwerking van uw gegevens met een persoonlijk karakter omwille van wettelijke motieven (met uitzondering van de prospectie waartegen u zich kunt verzetten zonder wettelijke motieven).

UITSCHRIJVEN VAN DE NEWSLETTER

De website biedt de gebruikers gratis een dienst aan die “Newsletter” (of Verwittiging) heet, waarop u vrij kunt inschrijven. Deze Newsletter (of Verwittiging) bevat informatie over de huidige evenementen en de activiteiten van ELISA en van bepaalde aangeboden producten. Wenst u geen Newsletter te ontvangen, dan stelt ELISA u voor u uit te schrijven: hetzij door eenvoudig te klikken op de link onder de ontvangen Newsletter, hetzij via mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vergeet niet het adres te vermelden dat u wilt uitschrijven.

WIJZIGING VAN DE CONTROLE DOOR ELISA

De gegevens met een persoonlijk karakter die ELISA ingezameld heeft kunnen aan derden worden overgemaakt in het kader van de gewijzigde controle van de onderneming, van een verwering, een collectieve procedure of de verkoop van de activa van de onderneming.

BELEID BETREFFENDE MINDERJARIGEN

De website is niet bedoeld voor minderjarigen. De toegang tot de website is echter niet voorbehouden aan volwassenen uit het feit dat ze geen inhoud bevat die verboden is aan minderjarigen jonger dan achttien (18) jaar. De formulieren en vragenlijsten hebben niet als doel het inzamelen van informatie over minderjarigen. Indien er informatie over een minderjarige via de website werd ingezameld heeft de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige de mogelijkheid via e-mail contact op te nemen met ELISA op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om deze informatie recht te zetten, te wijzigen of te schrappen (zie artikel “ Recht op toegang, wijziging, rechtzetting en schrapping”).

VERANTWOORDELIJKHEID

Door gebruik te maken van de website verbindt u er zich toe de bepalingen van dit schrijven na te leven. Te dien titel bent en blijft u verantwoordelijk voor elke tekortkoming aan dit schrijven en meer bepaald de vertrouwelijkheid van uw identificatiegegevens op de website en elk niet toegelaten gebruik van de website.
Hiertoe neemt u elke sanctie die in het nadeel van ELISA kan worden uitgesproken op zich, meer bepaald elke administratieve of gerechtelijke beslissing die uitgaat van een Franse wetgeving, of uitgesproken door een onafhankelijke administratieve overheid, zoals de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ten gevolge van uw nalatigheid om uw verplichtingen ten gevolge van dit schrijven uit te voeren.
ELISA kan trouwens niet verantwoordelijk worden gesteld in de veronderstelling: (i) van het gewild of ongewild gebruik van een deel van of al uw gegevens met een persoonlijk karakter door een derde, (ii) in het geval dat de gegevens met een persoonlijk karakter verkeerd of onjuist zouden zijn of dat u ze niet geüpdatet hebt, (iii) , van het niet-naleven van uw verplichtingen aangaande de Informatica- en de Vrijhedenreglementering, van deze en andere contractuele documenten die op u toepasbaar zijn.

UPDATE

ELISA mag dit schrijven wijzigen, deze updates worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke mededeling en worden online verdeeld. De vorige versie zal van rechtswege worden opgegeven en vervangen door de nieuwe versie die onmiddellijk afdwingbaar wordt tegenover elke gebruiker. Het gebruik van de website is onderhevig aan de modaliteiten die in deze worden vernoemd, op het ogenblik van het gebruik. Doordat er zich wijzigingen kunnen voordoen in het Vertrouwelijkheidsbeleid nodigen wij u uit de rubriek “Persoonlijke gegevens” geregeld te raadplegen.

CONTACT

Voor vragen of commentaar met betrekking tot dit schrijven of over de wijze waarop ELISA overgaat tot het inzamelen en het gebruik van gegevens met een persoonlijk karakter die u aangaan, kunt u uw schrijven richten aan ELISA – STADE PIERRE MAUROY, 261 BOULEVARD DE TOURNAI 59650 VILLENEUVE D’ASCQ of een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

DIVERSEN

In de veronderstelling dat dit schrijven nietig zou zijn uit het feit dat de wetgeving verandert of door een gerechtelijke beslissing, mag dit in geen enkel geval de geldigheid en het naleven van de andere bepalingen aantasten. Deze bepalingen worden beheerst door het Frans recht. In geval van een geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze bepalingen wordt de bevoegdheid toegekend, ondanks de oproeping in vrijwaring of bij pluraliteit van gedaagden, aan de Franse rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de verweerder.

Dit document is een vertaling die enkel als informatie wordt gegeven. Enkel de Franse versie die beschikbaar is op http://www.stade-pierre-mauroy.com is afdwingbaar tegenover de partijen.