WETTELIJKE BEPALINGEN

De aandacht van de gebruikers van de website www.stade-pierre-mauroy.com (“de Website”) wordt gevestigd op volgende wettelijke bepalingen en algemene gebruiksvoorwaarden:

EIGENDOM EN HOSTING

De website is eigendom van ELISA, die eveneens de webmaster van de website is; vereenvoudigde naamloze vennootschap met een bedrijfskapitaal van 4 840 000 Euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Rijsel onder het nummer 508 378 130 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Boulevard de Tournai 261, 59650 Villeneuve d’Ascq.

Tel: 03 20 59 40 00 - Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Btw-nummer: FR 07 508 378 130

Verantwoordelijke van de publicatie: de heer Max ROCHE – voorzitter van ELISA

De website wordt gehost door OPENFIELD, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een bedrijfskapitaal van 2 910 Euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nanterre onder het nummer 794 692 061 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de rue Guy Môquet 30-32 – 92240 Malakoff. Er wordt gepreciseerd dat de hosting die OPENFIELD aanbiedt steunt op de technische diensten van ALPHA SQUARE, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een bedrijfskapitaal van 20 000 Euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder het nummer 809 675 515 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de rue du Faubourg Saint-Antoine 224 – 75012 Parijs.

AANVAARDING

Het feit zich toegang tot de website te verschaffen en te surfen betekent in zich een aanvaarding van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”). Door zich toegang tot de website te verschaffen door welk middel dan ook (meer bepaald een computer, gsm, tablet, enz.) erkent de gebruiker kennis van onderhavige voorwaarden te hebben genomen en verbindt hij er zich toe ze zonder voorbehoud na te leven.

Het doel van deze AGV is het vastleggen van de toegangsvoorwaarden, het ter beschikking stellen en het gebruik van de website, van zijn functionaliteiten en van de inhoud door de gebruikers. De gebruiker die weigert zich aan te passen aan de AGV mag zich geen toegang tot de website verschaffen of hem gebruiken. Onderhavige AGV vormen een juridisch bindend contract dat afdwingbaar is aan de gebruikers die zich toegang tot de website verschaffen, erop surfen en hem op welke manier dan ook gebruiken.

DEFINITIES

Onderstaande termen hebben volgende betekenis, zowel in het enkelvoud als het meervoud gebruikt:

 • “Gegevens met een persoonlijk karakter”: betekent in de zin van het artikel 2 van de Informatica- en de Vrijhedenwet “elke informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of mogelijk te identificeren natuurlijke persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, door te verwijzen naar een identificatienummer of een of meerdere elementen die hem/haar eigen zijn”. Worden in het bijzonder gezien als gegevens met een persoonlijk karakter de gegevens die de identificatie van de gebruikers mogelijk maken.
 • “Gebruiker”: betekent elke persoon die zich toegang tot de website verschaft (bijvoorbeeld de bezoekers) en van wie de gegevens met een persoonlijk karakter kunnen worden ingezameld.
 • “Terminal”betekent de verschillende dragers via dewelke de website toegankelijk kan zijn. De terminals zijn in het bijzonder de Smartphones, de tablets, de pc’s via internet (pc of Apple) en elk aangesloten/aansluitbaar voorwerp op een ander voorwerp en op internet.

GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK KARAKTER

ELISA zamelt gegevens met een persoonlijk karakter in over de gebruikers in het kader van het surfen op de website. De gegevens met een persoonlijk karakter worden ingezameld, verwerkt, geregistreerd en opgeslagen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en meer bepaald de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004.

ELISA nodigt de gebruikers uit de “Persoonlijke gegevens” te raadplegen om de verwerkingen van de gegevens met een persoonlijk karakter te kennen die worden uitgevoerd in het kader van hun toegang en het gebruik van de website en om hun rechten over deze verwerkingen te kennen. Deze pagina is toegankelijk via een specifieke link die op elke pagina van de website beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOM

ELISA is houder van meer bepaald de domeinnaam www.stade-pierre-mauroy.com. Deze website is ontsproten aan het brein: de website en alle elementen die de website samenstellen (al dan niet bewegende beelden, illustraties, foto’s, geluid, knowhow, teksten, grafische elementen, enz.) met, in voorkomend geval, inbegrip van de software en de databases (hierna de “Inhoud“) worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom, in het bijzonder door de auteurs-, teken- en model- en de merkenrechten.

Zo zijn, mits andersluidende bepaling, de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud de exclusieve eigendom van ELISA, een derde of een partner die de gebruiksrechten aan ELISA toegestaan heeft. ELISA staat geen enkele licentie of onder licentie op de inhoud of een deel ervan of enig ander recht toe dan dit om de website te gebruiken binnen de voorwaarden van onderhavige AGV. De gebruiker erkent deze rechten en verbindt er zich toe deze na te leven. Elk gebruik, wijziging, reproductie, uittreksel, vertegenwoordiging en vertaling, geheel of gedeeltelijk van de inhoud door welk procedé dan ook, is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ELISA of de houder van het beschermde merk.

Zo is elke niet-toegelaten reproductie van literaire, muzikale, audiovisuele, fotografische werken en meer in het algemeen elk werk dat beschermd kan zijn door het intellectuele eigendomsrecht, toegankelijk via de website, verboden op straffe van civielrechtelijke sancties en/of boetes conform de bepalingen van het artikel L 122-4 van het wetboek op de intellectuele eigendom, tenzij deze reproductie exclusief wordt voorbehouden aan een strikt privégebruik.

ELISA, of elke andere houder van deze rechten, mag elke maatregel of actie, met inbegrip van gerechtelijke, uitvoeren om een aanval op haar intellectuele rechten stop te zetten en behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te vragen in het geval van een dergelijke aanval.

CREDITS: Stade Pierre-Mauroy® - ELISA, VALODE & PISTRE ARCHITECTES, ATELIER FERRET ARCHITECTURES. Foto’s: M. LEROUGE, J. POUILLE, S. PRUVOST, J. BIDON, C. STEEKENSTE, MEL, BELLENGER, IS, FFBB.

HYPERLINKS

Elke creatie van links naar de website, elke omkadering (“framing”) van de website en meer algemeen elk gebruik van een onderdeel van de website is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating van ELISA en kan louter naar haar eigen goeddunken worden teruggeroepen. Alle websites met een hyperlink naar de website staan niet onder controle van ELISA. Bijgevolg wijst ELISA elke verantwoordelijkheid (meer bepaald editoriale) van deze websites af.

COOKIES

Cookies zijn gegevens die opgeslagen worden in de terminal van een gebruiker en door de website worden gebruikt om informatie naar zijn surfer te sturen en deze surfer toe te laten informatie naar de website terug te sturen. ELISA installeert cookies op uw terminal wanneer u op de website surft. De gebruiker heeft het toegangsrecht tot zijn gegevens met een persoonlijk karakter die via de cookies werd doorgegeven en mag deze verbeteren en er zich tegen verzetten. Door de parametrering van de surfsoftware wordt de gebruiker geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en mag hij deze weigeren. Toch kunnen bepaalde functionaliteiten van de website niet meer worden gebruikt indien de gebruiker ze blokkeert of er de installatie van weigert, in het bijzonder door het gebruik van technische middelen die de installatie van cookies verhinderen. Voor meer informatie over de ingezamelde cookies in het kader van het surfen worden de gebruikers uitgenodigd de pagina “Persoonlijke gegevens” te raadplegen die met een specifieke link op elke pagina van de website beschikbaar is.

RSS FEED

ELISA stelt de gebruikers voor zich in te schrijven op de RSS feed die hen toelaten op de hoogte te blijven van de op de website gepubliceerde artikelen. De feed wordt automatisch of manueel geüpdatet in de internetnavigator van de gebruikers of hun berichtenprogramma, afhankelijk van de inschrijvingsopties die ze kiezen. De gebruikers kunnen zich op elk ogenblik uit de RSS feed uitschrijven door ze in hun navigator en/of in hun berichtenprogramma te schrappen. Met deze RSS feed is het niet mogelijk dat ELISA informatie over de gebruikers bekomt. Omwille van technische redenen heeft ELISA enkel kennis van het aantal inschrijvingen op haar RSS feed.

WIJZIGING

Het gebruik van de website is onderhevig aan de van kracht zijnde AGV op het ogenblik van het gebruik. ELISA behoudt zich de mogelijkheid voor de AVG zonder verwittiging te wijzigen en te updaten. Om van deze eventuele wijzigingen op de hoogte te worden gebracht raden wij de gebruikers aan geregeld de AGV opnieuw te lezen.

GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS

De gebruikers verbinden er zich toe onderhavige AGV na te leven. De gebruikers verbinden er zich in het bijzonder toe een gedrag te vertonen dat conform is met de bepalingen van deze paragraaf en meer bepaald:

 • Geen valse identiteit te gebruiken met het oog op het bedriegen van iemand anders en aan ELISA geen valse, zich toegeëigende of verkeerde gegevens mee te delen;
 • Niemand schade te berokkenen via de website;
 • Geen hyperlink naar de website te maken zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ELISA;
 • Geen schade te berokkenen aan de reputatie van ELISA, het stadion Pierre-Mauroy of andere gebruikers via de website;
 • Geen inhoud met lasterlijke, beledigende, obscene, aanstootgevende, gewelddadige of tot geweld aanzettende inhoud of inhoud met een politiek, racistisch of xenofoob karakter te verspreiden of inhoud die in het algemeen strijdig is met de van kracht zijnde wetten en reglementen of met de goede zeden;
 • De kwetsbaarheid van de website niet te peilen of uit te testen of een inbreuk te plegen op de veiligheids- en de authenticatiemaatregelen zonder dat men hiervoor de toelating heeft;
 • Niet de website of de servers of de netwerken verbonden aan de website te verstoren of te onderbreken, of een inbreuk te plegen op de eisen, procedures, voorschriften of reglementeringen van de aan de website aangesloten netwerken;
 • Niet het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden te aantasten of proberen aan te tasten;
 • Geen onnodige, gevoelige of van derden komende persoonlijke, beroeps- of vertrouwelijke informatie te verspreiden;
 • Het is verboden elke verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter te doen, die zouden bekomen zijn op/via de website en meer bepaald elke inzameling, elk verkeerd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan plegen op het privéleven of op de reputatie van de andere gebruikers of elke andere natuurlijke of morele persoon.

De gebruikers moeten de voorschriften aangaande de intellectuele eigendom die betrekking hebben op de inhoud van de website respecteren, zowel wat betreft de intellectuele rechten van ELISA als van derden. Op elk ogenblik en voor welke reden ook mag ELISA elk middel invoeren dat, zonder voorafgaandelijke verwittiging, een einde kan stellen aan het gebruik van de website door de gebruiker of van een deel ervan of van alle diensten die door de website worden geleverd voor elk gedrag dat een inbreuk pleegt op de AGV, zonder enige schadevergoeding waarvan ELISA zich het recht voorbehoudt aan de gebruiker te eisen in geval van het niet-naleven van onderhavige AGV. De gebruiker moet de bepalingen van de Informatica- en Vrijhedenwet respecteren, waarvan de inbreuk aanleiding geeft tot boetes.

DECHARGE VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker maakt op eigen risico gebruik van de website, hij erkent deze uitsluitend op zijn eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. Het komt hem toe zich te wapenen tegen de gevaren van het internet, en alle nodige maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen eventuele virussen die zijn computer of zijn informaticamaterieel kunnen besmetten. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de toegangsmiddelen tot het internet en tot de website.

ELISA besteedt de grootste zorg en stelt alles in het werk om kwaliteitsvolle informatie die periodiek wordt geüpdatet op de website te verdelen. Toch kan ELISA de juistheid en de volledigheid van al deze informatie niet garanderen. Bovendien kan de website wijzigingen en evoluties ondergaan die niet voorafgaandelijk meegedeeld worden.

ELISA kiest de links naar websites die met zorg op de website worden getoond, maar wijst elke verantwoordelijkheid af wat de inhoud, de wettelijkheid, de juistheid of de functie van deze websites betreft en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat er door de gebruikers van kan worden gemaakt.

ELISA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de fouten of weglatingen, het niet beschikbaar zijn van informatie en diensten. ELISA is enkel gehouden aan een eenvoudige middelenverplichting betreffende de informatie die ze ter beschikking stelt van personen die zich toegang tot haar website verschaffen. Zo erkent de gebruiker deze informatie uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken en is enkel hij verantwoordelijk voor de gevolgen van dit gebruik.

Meer algemeen kan ELISA niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang en het gebruik van de informatie op de website, wat er ook de oorzaken, de oorsprong, de aard of de gevolgen van zijn.

ELISA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van de toegang tot haar website, van elke onderbreking of schrapping ervan en van haar diensten, het voorkomen van bugs of elke schade die het gevolg is van een frauduleuze indringing van derden vanop de website.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

In geval van overmacht, informaticaproblemen en technische problemen, van moeilijkheden verbonden aan de structuur van de telecommunicatienetwerken of omwille van redenen van onderhoud en zonder dat deze lijst volledig is, zal de toegang tot de volledige website of een gedeelte ervan worden opgeschort of geschrapt op eenvoudige beslissing van ELISA.

TICKETVERKOOP

De online verkoop van de tickets op de website is een dienst aangeboden door de onderneming TICKETMASTER, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een bedrijfskapitaal van 3 000 000 Euro, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nanterre onder het nummer 412 888 133 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is aan de avenue François Arago 107 – 92017 Nanterre Cedex. We nodigen de internaut uit de algemene verkoopsvoorwaarden van deze website te lezen terwijl hij aan het surfen is.

CONTACT

Voor uw vragen of commentaar op deze tekst of over de wijze waarop ELISA overgaat tot het inzamelen en het gebruik van de gegevens met een persoonlijk karakter die u aangaan kunt u een schrijven richten aan ELISA – STADE PIERRE MAUROY, 261 BOULEVARD DE TOURNAI 59650 VILLENEUVE D’ASCQ of een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

In de veronderstelling dat een van deze bepalingen ongeldig zou zijn uit het feit van een wijziging van de wetgeving of door een gerechtelijke beslissing zal dit in geen enkel geval de geldigheid en het naleven van de andere bepalingen aantasten. Deze bepalingen worden beheerst door het Frans recht. In geval van een geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze bepalingen wordt de bevoegdheid toegekend, ondanks de oproeping in vrijwaring of bij pluraliteit van gedaagden, aan de Franse rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de verweerder.

Dit document is een vertaling die uitsluitend ter informatie wordt gegeven. Enkel de Franse versie die beschikbaar is op http://www.stade-pierre-mauroy.com is afdwingbaar tegenover de partijen.